• ภาษาไทย
  • English

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 


  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 


  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้เข้ามาตรวจความพร้อมเพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  วันนี้ 10 สิงหาคม 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้เข้ามาตรวจความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 โดยมี ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หั

  วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

  รับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

  ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


  จังหวัดตรัง ใช้ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัด

  ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัด


  ประมวลภาพกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

  ประมวลภาพกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนข้าวสู่การทำงาน "บุคลิกดีมีชัยไปว่าครึ่ง"

  วันนี้  7 เมษายน 2564 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนข้าวสู่การทำงาน ในหัวข้อ "บุคลิกดีมีชัยไปว่าครึ่ง" พร้อมกับ Workshop  โดยคุณสิตา หวังรชตะรุจ จาก Sita Makeup & Trainer   ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเ

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา