• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการพบนักศึกษาใหม่จากทุกสังกัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งท่านผู้อำนวยการ  ฯ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ และผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีโอกาสออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแผนกบัญชีโรงแรม ในส่วนของก

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว ได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแ

โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา เพื่อนำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผศ. ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ สาขาวิชาการบัญชี , ผศ.

เตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และอาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.

ประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE)

-เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้อง Co-Working Space. การจัดการประชุมมีขึ้นเพื่อทำการวางแผน และเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE) ในรูปแบบพื้

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2565ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ร่วมกับคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้อง Co-Working Space.

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง ปักธงให้ความรู้คู่ชุมชนชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ในกิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ กิจกรรมย่อยที่ 3.3

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้ทำการลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพของสถานที่ในการปฏิบัติงาน ตามแผนการดำเนินกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการในวาระที่ได้รายงานมาก่อนหน้านี้โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น อาจารย์ บุคลากรทุกส่วนงานของทางวิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล

การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย และอาจารย์ สิริปุณยากร ไกรเทพ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ฝั่งอันดามัน ในกิจกรรมท