• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

การวางแผนงบลงทุนเพื่อการเรียนการสอนระยะสั้นและระยะยาว

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อการวางแผนงบลงทุนเพื่อการเรียนการสอนระยะสั้นและระยะยาว ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตรจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบ

คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการยกระดับเกษตรรุ่นใหม่

คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการยกระดับเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP 


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ชายหาดราชมงคลตรัง “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกาแฟโรบัสต้า

เมื่อวันที่ 1-16 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกาแฟโรบัสต้าเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงนิเวศ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจ

ผอ.ฟ้าพิไล ฯ เข้าร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ภาพ/่ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา รักษ์ปูม้า รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (13ตุลาคม)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา รักษ์ปูม้า รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (13ตุลาคม) "น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้บุคลากร ม

การพัฒนานักสื่อความหมายและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

U2T ตำบลช่อง นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนานักสื่อความหมายและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ อาจา

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563


สูตรบัญชีบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ดร.ลมุล เกยุรินท

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA  ประจำปีการศึกษา 2563