• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมถวายน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสำนักงาน วิทยาเขตตรัง ในการนี้ ผศ.ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิ

วิเคราะห์ทางการตลาด สำรวจความพร้อม และความต้องการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation

วันที่ 28-30 มีนาคม 2565 อาจารย์ สิริปุณยากร ไกรเทพ ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ 3.1 วิเคราะห์ทางการตลาด สำรวจความพร้อม และความต้องการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่

โครงการฝึกทักษะและพัฒนา ศักยภาพด้านท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ธนินทร์ สังขดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะ ดำเนินกิจกรรมภายใต้  โครงการฝึกทักษะและพัฒนา ศักยภาพด้านท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 การฝึกทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกิจกรรมภาคปฏิบัติ อันต่อเนื่องจากที่เคยได้รายงานไปก่อนหน้านี้ กิจกรรม

มทร.ตรัง จับมือ อบต.ปะเหลียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนากำลังคนให้ยั่งยืน

ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นางสิริปุณยากร ไกรเทพ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการท่อง

การฝึกทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ธนินทร์ สังขดวงอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมภายใต้  โครงการฝึกทักษะและพัฒนา ศักยภาพด้านท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 การฝึกทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ กิจกรรมใ

การเรียนรู้จะไม่ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง การเรียนรู้จะไม่ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน  #ให้เรื่องเรียนกับเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกัน 

วิทยาลัย ฯ ร่วมก่อ ชุมชนร่วมสร้าง เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง(อันดามัน)วิถีใหม่ 

      เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 อาจารย์ สิริปุณยากร ไกรเทพ ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ 3.1 วิเคราะห์ทางการตลาด สำรวจความพร้อม และความต้องการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation โดยมี นางรินฤดี ไวศยะ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือ ให

โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสร่วมการลงพื้นที่ท่าเทียบเรือชุมชนเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลการวิจัย พร้อมกับ ดร.วชิร ยั่งยืน หัวหน้าหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ในนามตัวแทน วิทยาลัยเท

คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง และคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

สนองนโยบายการตรวจ ATK ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

บุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง สนองนโยบายการตรวจ #ATK ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19