• ภาษาไทย
    • English

รางวัล

ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพชรอันดามัน ได้รับรางวัลนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นางสาวณัฏฐริกา คงสม ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

นางสาวณัฏฐริกา คงสม
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวอัจฉรา วังหิน ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

นางสาวอัจฉรา วังหิน 
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

อ.นุชนาถ ทับครุฑ พร้อมด้วย ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อ.อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นุชนาถ ทับครุฑ พร้อมด้วย ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อ.อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม้โจ้

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ บทความเรื่อง “ขีดความสามารถในการรองรับและผลกระทบจากการท่องเที่ยวของเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา” ผู้นำเสนอ นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง จาก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อาจารย์อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย "ระดับดีเยี่ยม"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ อำภา อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) "ระดับดีเยี่ยม" 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

นักศึกษาเข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

วันที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อพะยูน ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขัน Bartender Skill contest

นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขัน Bartender Skill contest จากงาน Creative Tourism 4.0 วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ผลการแข่งขัน นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไปครองได

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีคว้ารางวัลงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ "ตลาดนัดวิชาการ" 2018 วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างเอกสารทางราชการตามระเบียบสารบรรณ