• ภาษาไทย
    • English

รางวัล

อาจารย์อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย "ระดับดีเยี่ยม"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ อำภา อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) "ระดับดีเยี่ยม" 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

นักศึกษาเข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

วันที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อพะยูน ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขัน Bartender Skill contest

นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขัน Bartender Skill contest จากงาน Creative Tourism 4.0 วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ผลการแข่งขัน นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไปครองได

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีคว้ารางวัลงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ "ตลาดนัดวิชาการ" 2018 วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างเอกสารทางราชการตามระเบียบสารบรรณ

ดร.ดุสิตพร ฮกทา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.หฤทัย เจือเพ็ชร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.หฤทัย เจือเพ็ชร ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในงาน RMUTSV Open House  ๒๐๑๘  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ประมวลภาพ ครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐

ซึ่งเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  อ.เมือง จ.สงขลา