• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วันที่ 2 -3 เมษายน 2562)

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 /2561

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

กำหนดสอบวันที่ 14-18 มกราคม 2562

หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น 
หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา 

นักศึกษาท่านใดที่ยังขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา

แจ้งไปยังนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จปีการศึกษา 2561 หากขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ร้านครูคิด

ลงชื่อสมัคร ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สมัครลงชื่อด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.
 

ศูนย์ภาษา วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑา (ประเภทลู่และประเภทลาน) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35