• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง Google Apps Google Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนต่อไป 

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโน

ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ "การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาาาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST ครั้งที่ 2/2561

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST (2/2561) 

งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

นายธนพล แก้วสังข์ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ “ด้านการพูด” ระดับจังหวัดตรัง

เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"