• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ขออนุมัติประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ได้ถูกรับรองโดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ในโอกาสการได้ถูกรับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

แนวทางการปฏิบัติการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

1.นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดขึ้น ตามวันเเละเวลาที่ทางคณะ/วิทยาลัย กำหนด 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

No photo description available.

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับสถานประกอบการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส. และปริญญาตรี แบบโควตา

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบโควตา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564