• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

การเปิดหอพัก ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564


 


 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission และแบบรับตรงอิสระ 3.5


ประกาศรายชื่อ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission


คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564


การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19