• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564  คลิกตอบแบบสอบถาม

มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความร่วมมือไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในการเข้ารับวัคซีนอย่างพร้อมเพียง ตามที่รัฐบาล และ กระทรวง อว. ได้จัดสรรมาเพื่อร่วมกันป้องกันการติดเชื้อของโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศเปิดประเทศในเดือน พ.ย. ซึ่ง อว.

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิค-19"

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมฯ ทุกท่านขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2564 ทาง https://forms.gle/5GeCvp6fqKGyAuf68

เพชรอันดามัน ได้รับรางวัลนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วม กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดให้มีการสอบ RMUTSV TEST ให้แก่นักศึกษา ปีละ 4 ครั้ง โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบค

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี
ม.6 ที่สมัครหลักสูตร ปวส. ไม่ต้องเข้าระบบ TCAS

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่