• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "สร้างรายได้สู้วิกฤต ด้วยต้นทุนชีวิตที่แตกต่าง"

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร


ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์ แบบไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ซึ่งบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่ามีการจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องบริหารจัดการพื้นที่

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2564


 

นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


รายชื่อผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

รายชื่อผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัลที่ได้รับ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564


การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

ประกาศราชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Scholarshipเลื่อนเปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564