• ภาษาไทย
  • English

เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารงานพัฒนาศึกษา

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563

1.กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2563
2.กิจกรรมไหว้ครู ปี 2563
3.โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี2563
4.โครงการเลือกตั้งสโมสร ปีการศึกษา 2564
5.กิจกรรมโอบน้องร้องเพลง
6.ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภา องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
7.โครงการTourism Chalenge
8.โครงการเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า
9.โครงการACC-ครั้งที่-1
10.โครงการ ACC ครั้งที่ 2
11.โครงการ English Contest
12.โครงการ DIY Video contact เพื่อสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
13.กิจกรรม Lift Up Your Soft Skill
14.กิจกรรม CHT PR AMBASSDOR 2020
15.โครงการกีฬาสัมพันธ์(วิ่งเก็บระยะทาง)
16.โครงการค่ายสร้างคนสันทนาการ
17.โครงการฟื้นชีพคืนป่าฯ 63
18.กิจกรรมทอดกฐิน
19.กิจกรรมลากเรือพระ
20.กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กรรมวิธีแปรรูปและสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานเตยปาหนันให้กับเยาวชน
21.โครงการดาวรุ่งลูกทุ่งคอนเทส2020
22.โครงการเปิดโลกกิจกรรม
23.รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
24.CHT PR AMBASSADOR 2020
25.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเพณีลากเรือพระ
26.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นชีพ คืนป่า เพาะกล้าจิตอาสา

รายชื่อผู้เข้่าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปีการศึกษา 2564

1.รายชื่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา-เพิ่มเติม-ปี2564
2.โครงการไหว้ครู-ประจำปี-2564
3.โครงกร-English-Contes1
4.โครงการ CHT-FRESHMEN-DAY-2021
5.โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่า-ปี-2564
6.โครงการเสริมสร้างพัฒนาเพื่อความมั่นใจ
7.โครงการสันทนาการฮาเฮ
8.โครงการนักศึกษายุคใหม่-เรียบหรูดูดี-มีระเบียบ
9.กิจกรรม-ACC-บัญชีพี่สอนน้องทำรายรับสายอาชีวศึกษา
10.โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน-ปลูกจิตสำนึกและป้องกันยาเสพติด
11.รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม
12.เลือกตั้งสโมสร-ปีการศึกษา65-รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม
13.กิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์-ครั้งที่-30
14.วันสถาปนามหาวิทยาลัย
15.กิจกรรม-CHT-Virtual-Run-2021
16.กิจกรรมทำนุบำรุงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
17.กิจกรรม-CHT-ทำดีเพื่อพ่อ
18.กิจกรรม-CHT-The-Voice-Contest
19.กิจกรรมเลือกตั้งองค์การ-ปีการศึกษา-2565
20.กิจกรรม "Unlocking the Secrets of Teamwork"
21.กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจชุมชน
22.กิจกรรม-CHT-ฟิตร่างกายสู้-COVID-19
23.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ-ปีการศึกษา-2564
24.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา-2564

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปีการศึกษา 2565 

แผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปี 2565

 1. กิจกรรม3ดี(คุณธรรม)
 2. กิจกรรม-ACC-บัญชีสอนน้องวิชาการ
 3. กิจกรรม-CHT-Freshmen-2022 บังคับเลือก (2)
 4. กิจกรรมเสม็ดขาวครั้งที่31บังคับเลือก
 5. กิจกรรมแข่งขันกีฬามทร.ศรีวิชัย-สุขภาพ
 6. กิจกรรมบุคลิกภาพครั้งที่-2 บุคลิภาพ
 7. กิจกรรมบุคลืกภาพครั้งที่ 1 บุคลิก (1)
 8. กิจกรรมปฐมนิเทศบังคับ (1)
 9. กิจกรรมวันไหว้ครู-ปีการศึกษา2565 บังคับ
 10. ทัศนศึกษาเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เส้นทาง 8-9)
 11. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมลากพระ ประจำปี 2565 
 12. กิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าวหม้อเดียวกันกิจกรรมวิชาการ แก้เป็น กิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าวหม้อเดียวกัน-กิจกรรมทำนุ
 13. กิจกรรมอาสาปีที่ 2 (กิจกรรมจิตอาสา-บังคับ)
 14. กิจกรรมทอดกฐิน-ประจำปี-2565-กิจกรรมทำนุ
 15. กิจกรรมสัมนาการบัญชี-กิจกรรมทำนุ
 16. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสถาปนาวิทยาลัยกิจรรมจิตอาสา-บังคับ2
 17. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 1
 18. โครงการประกวดสื่อดิจิทัลทำนุฯ
 19. กิจกรรม CHT Fun Run 2022
 20. กิจรกรรมเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
 21. กิจกรรม-Local-of-Thai
 22. โครงการปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 2 

เอกสารงานวิชาการและวิจัย

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มนวัตกรรม

 • รายละเอียดนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา  
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานจดนวัตกรรมนักศึกษา  
 • สำเนาบัตรนักศึกษา  
 • Flowchart การยื่นรับรองนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา  
 • แบบ TLO_RUTS 04 แบบแจ้งความจำนงการขอรับรองสำหรับนศ.  
 • แบบ TLO_RUTS 05 หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา  
 • แบบ-TLO_RUTS 06 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สำหรับ นศ.  
 • รวบแบบฟอร์มนวัตกรรมนักศึกษา