• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง

อาจารย์ศกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรังวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครัวเรือนได้ รวมทั้งมีการอบรมการทำ

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

อาจารย์ทิพากร  เทพสุริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๓๑ คน นำแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗

นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานเลี้ยงพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗ ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร บริเวณหาดราชมงคลตรัง เพื่อฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และร่วมเป็นเกียรติให้กับคู่บ่าวสาว ที่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ในครั้งนี้

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๖ กิจกรรม ได้แก่
          ๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดตรัง ชุมพร และราชบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยนายสุชาติ  อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทย

โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็

โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย

นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว” โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย (ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดโดยศูนย

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ เมื่อวันที่         ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  โดยเปิดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนว

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดตรัง ชุมพร และราชบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยนายสุชาติ  อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทย

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงการฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๕๖ และกิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ-ด้านการจัดทำบัญชี เพื่อเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการสร้า