• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับสถานประกอบการ

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ-คมส่งฝัน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อรับตรงอิสระ 3.1

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site