• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์พายุในพื้นที่ภาคใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

รับสมัครนักศึกษาการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ "สิรินธรวัลลี เกมส์"

ประกาศ แจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

ประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

นักศึกษาท่านใดที่ยังขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา

แจ้งไปยังนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จปีการศึกษา 2561 หากขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย

ศูนย์ภาษา วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมกับ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ลงพื้นที่บริการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ครูดีเด่น ประจำปี 2561

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง Google Apps Google Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนต่อไป 

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน