• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

แอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ)

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Dugong CHT วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครน

เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา 2/2560

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการ CHT นิทรรศการวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา