• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี

แบบสำรวจความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว(ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน*ในส่วนราชการ)

[สำหรับนักศึกษา] แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประกาศทุนการศึกษา PEC-G2018

เปิดโลกกิจกรรม CHT CLUB 2017

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา