• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ-คมส่งฝัน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อรับตรงอิสระ 3.1

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564  คลิกตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิค-19"

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและ การท่องเที่ยว (ฉบับที่ 5)