• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วม กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดให้มีการสอบ RMUTSV TEST ให้แก่นักศึกษา ปีละ 4 ครั้ง โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบค

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี
ม.6 ที่สมัครหลักสูตร ปวส. ไม่ต้องเข้าระบบ TCAS

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่

บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "สร้างรายได้สู้วิกฤต ด้วยต้นทุนชีวิตที่แตกต่าง"

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร


ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์ แบบไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ซึ่งบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่ามีการจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องบริหารจัดการพื้นที่

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2564


 

นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


รายชื่อผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

รายชื่อผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัลที่ได้รับ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564


จุลสารฉบับที่ 82 ประจำเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2564