• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

ประกาศราชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Scholarshipเลื่อนเปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การเปิดหอพัก ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564


 


 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission และแบบรับตรงอิสระ 3.5


ประกาศรายชื่อ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย