• ภาษาไทย
    • English

ข่าวอบรม/สัมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ ในหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1 2565 (เฉพาะกลุ่ม ISI และSCORPUS)”

โดยอาจารย์หรือ นักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์ (IMTT Talk online RUTS#2) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#2)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”


หลักสูตร "พัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการ:พัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร "พัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 2

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสวรรค์เศรษฐกิจและสังคม"
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

PSU Phuket International Conference (PSU PIC).

No automatic alt text available.

โครงการฝึกอบรม South-East Asia Network for Education and Tranning (SEA-NET)