• ภาษาไทย
    • English

Tourism Innovation ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)
กิจกรรมที่ ๔.๒ พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ฝั่งอันดามัน เทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ให้ชุมชนสามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

 

 

 

 รอบรั้วคณะ

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้

กิจกรรม 5ส+

คู่มือการปฏิบัติงาน

การประเมิน(ITA)

ระบบจอง Zoom Meeting

ระบบที่ปรึกษาออนไลน์

ตารางการขอใช้รถ

ฐานข้อมูลสถานประกอบการ


e-service.rmutsv.ac.th

epassport.rmutsv.ac.thระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิตระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

 

 จุลสารวิทยาลัยฯ