• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการท่องเที่ยว


 

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Jantiwan Samati 
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL    : 8503
EMAIL : jantiwan.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุธิรา ปานแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Suthira Pankaew
ตำแหน่ง   : ประธานหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL   : 8503
EMAIL : suthira.p@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวสิริปุณยากร ไกรเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Siripoonyakorn Kraithep
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
TEL    : 8503
EMAIL : siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

 

ชื่อ-สกุล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mrs.Fapilai Taweesinsopa 
ตำแหน่ง   : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : fapilai.t@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ สังขดวง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof  Dr.Thanin Sangkhaduan
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยศาตราจารย์
TEL  8503
EMAIL : tanin.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ  อินกล่ำ   
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Suchart Inklam
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL : 8500
EMAIL  : suchart.i@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวนัยนา คำกันศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Naiyana Kumgunsilp
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8503
EMAIL : naiyana.k@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Dr.Dusitporn Hokta
ตำแหน่ง   : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : dusitporn.h@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมจักร เล็กบรรจง (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Asst.prof Tammachak Lakbanchong
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL  :tammachak.l@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Wanwisa Ploy Insawang
ตำแหน่ง   : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวอมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Amornrat Sutthithamanon
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : amornrat.s@rmusv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Suyaporn Sortrakul
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL    : 8503
EMAIL  : suyaporn.s@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวจุติมา บุญมี (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Jutima  Boonmee
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : jutima.b@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายชลิต เฉียบพิมาย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Chalit Chiabpimai
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : chalit.c@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Peravich Singkhala
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL   : 8503
EMAIL : chalit.c@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด