• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการท่องเที่ยว


 
 

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
 Miss Siripoonyakorn Kraithep

หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th
siripoonyakornk.sites.rmutsv.ac.th/

 

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
Asst. Prof. Fapilai Taweesinsopa 

fapilai.t@rmutsv.ac.th
fapilait.sites.rmutsv.ac.th


 

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์สุชาติ  อินกล่ำ   
Mr.Suchart Inklam

suchart.i@rmutsv.ac.th
sucharti.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์
Miss Naiyana Kumgunsilp

naiyana.k@rmutsv.ac.th
naiyanak.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล 
Miss Suyaporn Sortrakul

suyaporn.s@rmutsv.ac.th
suyaporns.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์จุติมา บุญมี 
Miss Jutima  Boonmee

jutima.b@rmutsv.ac.th
jutimab.sites.rmutsv.ac.th

 

 

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
Miss Jantiwan Samati 

jantiwan.s@rmutsv.ac.th
jantiwans.sites.rmutsv.ac.th/

 


 

อาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
Miss Amornrat Sutthithamanon

amornrat.s@rmusv.ac.th
amornrats.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ
Mr.Peravich Singkhala

 peravich.s@rmutsv.ac.th
peravich.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง 
Asst. Prof. Tammachak Lakbanchong

tammachak.l@rmutsv.ac.th
tammachakl.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

 


 

อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
Miss Wanwisa Ploy Insawang

wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th
wanwisai.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

 


 

อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว 
Miss Suthira Pankaew

suthira.p@rmutsv.ac.th
suthirap.sites.rmutsv.ac.th/
(ลาศึกษาต่อ)