• ภาษาไทย
    • English

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557

บทที่ 1 ส่วนนำ

​บทที่ 2 ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5 ส

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D)

บทที่ 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Date: 
Friday, October 16, 2015 - 09:00