• ภาษาไทย
    • English

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558

สารจากผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร                                                                                              

บทที่ 1 ส่วนนำ

บทที่ 2 ผลการดำเนินงาน                                                                                  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    

องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย          

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน  

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4  สถานศึกษา 3ดี (3D)          

บทที่ 3 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                     

 

Date: 
Thursday, October 27, 2016 - 14:45