• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-5.1.1-01 คำสั่งที่ 075/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.1-02 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.1-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและดำเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-04 รายงานผลการดำเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-05 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-06 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2555-2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-07 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.1-08 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/678 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 เรื่อง ของส่งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

CHT 08-00-5.1.1-09 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-10 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.1-11 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน

CHT 08-00-5.1.1-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 134 - 10/2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

CHT 08-00-5.1.1-13 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584/1309  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.1-14 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/006  ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง ขอแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.1-15 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584/148  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.1-16 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.18/72  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การผลักดันตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.2-01 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

CHT 08-00-5.1.3-01 คำสั่งที่ 074/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-5.1.3-02 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557-2560

CHT 08-00-5.1.3-03 คู่มือการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559

CHT 08-00-5.1.3-05 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-5.1.3-06 แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-5.1.3-07 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.23/179  ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-5.1.3-08 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-5.1.3-09 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ 402 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา2558

CHT 08-00-5.1.3-10 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา2558

CHT 08-00-5.1.3-11 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2558

CHT 08-00-5.1.3-12 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่12 เมษายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งผลการสำรวจอัตราอาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.3-13 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.3-14 แบบติดตามประเมินโครงการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

CHT 08-00-5.1.3-15 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.20/387 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง ทุนการศึกษาบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-5.1.3-16 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.20/388 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง ทุนการศึกษาบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-5.1.3-17 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.20/432 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2559

CHT 08-00-5.1.3-18 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน

CHT 08-00-5.1.4-01 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-02 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.4-03 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-04 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.4-05 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน

CHT 08-00-5.1.4-06 รายงานประจำปี 2558

CHT 08-00-5.1.4-07 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 1

CHT 08-00-5.1.4-08 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 2

CHT 08-00-5.1.4-09 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/231 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ณ สิ้นไตรมาส 2

CHT 08-00-5.1.4-10 แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2559 ฉบับปรับปรุง

CHT 08-00-5.1.4-11 แผนปฏิบัติงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.4-12 คู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-5.1.4-13 คู่มือการบริหารความเสี่ยง

CHT 08-00-5.1.4-14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ

CHT 08-00-5.1.4-15 แนวปฏิบัติที่ดีจาการจัดการความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.4-16 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.4-17 เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

CHT 08-00-5.1.4-18 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

CHT 08-00-5.1.4-19 คำสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-20 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1127/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-21 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-3

CHT 08-00-5.1.4-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2558

CHT 08-00-5.1.4-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-24 คำสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-25 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1127/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-26 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-29 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.4-30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ

CHT 08-00-5.1.4-31 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 388/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-32 คำสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ 09/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการตามลำดับ

CHT 08-00-5.1.4-33 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0584.14/230 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทน

CHT 08-00-5.1.4-34 คำสั่งที่ 010/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

CHT 08-00-5.1.4-35 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

CHT 08-00-5.1.4-36 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.4-37 คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ 100/2559  เรื่อง ปรับค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว

CHT 08-00-5.1.4-38 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.02/137 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งการจัดสรรห้องพักสำหรับบุคลากร

CHT 08-00-5.1.4-39 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.11/216 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน

CHT 08-00-5.1.4-40 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

CHT 08-00-5.1.4-41 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-42 รายงานการประชุมบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.5-01 คำสั่งที่ 076/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-5.1.5-02 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศ

CHT 08-00-5.1.5-03 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-04 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา

CHT 08-00-5.1.5-05 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.5-06 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-07 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา

CHT 08-00-5.1.5-08 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.5-09 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/414 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศ

CHT 08-00-5.1.5-10 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/386 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-11 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.5-12 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศ

CHT 08-00-5.1.5-13 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-14 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา

CHT 08-00-5.1.5-15 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.5-16 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://cht.rmutsv.ac.th/th/GoodPractice

CHT-08-00-5.1.6-01 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

CHT-08-00-5.1.6-02 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT-08-00-5.1.6-03 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT-08-00-5.1.6-04 แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT -08-00-5.1.6-05 แผนพัฒนารายบุคคลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

CHT-08-00-5.1.6-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

CHT-08-00-5.1.6-07 ตัวอย่างการติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ/ดูงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

CHT 08-00-5.1.7-01 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

CHT 08-00-5.1.7-02 คู่มือการปฏิบัติงาน “หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา”

CHT 08-00-5.1.7-03 สรุปผลแนวทางการทบทวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2557

CHT 08-00-5.1.7-04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-05 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-06 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20  มกราคม  2559

CHT 08-00-5.1.7-07 คำสั่งที่ 011/2559,013/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ

CHT 08-00-5.1.7-08 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-09 หนังสือที่ ศธ. 0584.23/297  ลงวันที่  27  พฤษภาคม   2559  เรื่อง ขอส่งเป้าหมายคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-10 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/33,255,436    2559  เรื่อง จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-11 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/376  เรื่อง ติดตามรายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับหลักสูตรและระดับคณะ